Algemene Voorwaarden

Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.

Definities:

Opdrachtnemer: onder opdrachtnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Holland Movers B.V. tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt aangegeven.

Opdrachtgever: hieronder wordt verstaan de Opdrachtgever alsmede de eventuele vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, contactpersoon opgegeven namens Opdrachtgever en concern namens welke de Opdrachtgever de diensten aanvraagt/boekt. Tevens  drukt op de aangegeven persoon een betalingsverplichting en dient deze de vergelijkbare/aanverwante werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever te mogen dragen.

Schriftelijk: hiermee wordt tevens een digitaal bericht bedoeld.

 

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen. Items van extreme waarde dienen te allen tijde in het bezit van de Opdrachtgever te blijven. De opdrachtgever dient bij het inladen/uitladen te controleren of alle items ingeladen/verhuisd zijn. Indien er items achterblijven op het beginadres, zijn wij daar niet aansprakelijk voor.

Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

2. De Opdrachtgever, dan wel de aangegeven contactpersoon dient over voldoende betalingsmogelijkheden te beschikken om het totaal honorarium van de verhuizing te voldoen, de verhuizers aan te sturen/te instrueren waar nodig en draagt volledige verantwoordelijkheid.

3. Wanneer de Opdrachtgever niet fysiek aanwezig kan zijn tijdens de verhuizing dient er vooraf een contactpersoon te zijn aangewezen. Deze dient de gehele verhuizing aanwezig te zijn en handelt namens Opdrachtgever en draagt alle verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Tevens heeft deze aangewezen persoon de betalingsverplichting om de verhuizing direct na voltooiing te voldoen.

4. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor een vrije doorgang van de gehele inboedel op alle adressen die door de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever aandoet. Trapportalen, inclusief overloop, dienen volledig vrijgemaakt te zijn voorafgaand aan de verhuizing.

5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen van de wasmachine en trommel. In het geval dat dit niet gebeurd is, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine en/of woning en eventuele gevolgschade.

6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen en muren waar inboedel over en langs verhuisd dient te worden, dit geldt tevens voor de gehele doorgang van de inboedel op alle adressen die de Opdrachtnemer namens Opdrachtgever aandoet. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de Opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen en muren zijn altijd op eigen risico van de Opdrachtgever.

7. Indien er onder de inboedel gehuurde objecten vallen, aanvaardt de Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het gehuurde object. Gehuurde objecten komen met een servicecontract waarin een verhuizing van het object is meegenomen. Indien de Opdrachtgever Holland Movers B.V. en/of haar werknemers verzoekt het gehuurde object te verhuizen, gebeurt dit expliciet op eigen risico van de Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

8. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de Opdrachtgever.

9. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door de Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door de Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

10. Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. De Opdrachtnemer is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel. Opdrachtnemer en haar werknemers kunnen inboedel via de trap maximaal verhuizen tot 5e verdieping. Indien de door Opdrachtgever opgeven etage(s) afwijkt van de werkelijkheid vormt dit geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

11. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan Opdrachtgever, en wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.

12. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van Opdrachtgever.

13. Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheden Opdrachtnemer

14. De Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van de opdracht een inspanningsverbintenis jegens de Opdrachtgever, er is nimmer sprake van een resultaatsverbintenis.

15. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, etc.). De opdrachtnemer snoeit bomen noch hagen. Indien de aanplanting de verhuis situatie dusdanig belemmert, behoudt de Opdrachtnemer te allen tijde het recht om de verhuizing te verplaatsen en/of extra mankracht/materiaal in te schakelen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Opdrachtgever

Informatieplicht Opdrachtgever

16. Indien een item een bovengemiddelde waarde of disproportionele waarde heeft, dient dit schriftelijk voor aanvang van de verhuizing te worden gemeld. Voorbeelden zijn: kostbare kunstwerken, (kostbare) design meubelstukken of erfstukken met hoge emotionele waarde. Indien Opdrachtgever het hiervoor genoemde verzuimt, ontneemt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de mogelijkheid om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Hierdoor geschiedt het vervoer van items zoals met een bovenstaand omschreven waarde automatisch op eigen risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de bovenstaand beschreven items indien zij niet voor aanvang van de verhuizing is ingelicht.

17. Indien de Opdrachtnemer akkoord geeft over een betaling op factuur, waarbij voorafgaand aan de verhuizing is voldaan aan de eisen hiervoor zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om vóór dat de opdracht van start gaat de juiste en definitieve informatie te verschaffen welke voor de administratie van de Opdrachtgever op de factuur vermeld dient te worden. Wanneer deze informatie niet tijdig wordt verschaft is Opdrachtnemer niet gehouden aan wijzigingen van de informatie op de factuur en is de betaalverplichting te allen tijde van toepassing.

18. De minimale hoogte van de wagens van Opdrachtnemer is 3.20 meter. Gezien Opdrachtnemer haar inschatting op afstand maakt is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om door te geven wanneer er een doorgang is welke een hoogte van minder dan 3 meter en 20 centimeter heeft. Wanneer de maximale doorrijhoogte complicaties oplevert bij niet gecommuniceerde doorgangen, denk hierbij aan poorten, bruggen, garages en alle andere vormen van beperkte doorrijhoogte, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige vertraging en aanverwante kosten.

19. De Opdrachtgever is verplicht huisdieren van tevoren te vermelden. Alle voortvloeiende kosten vanwege het niet vermelden van huisdieren zijn voor de rekening van de Opdrachtgever.

20. Indien een van de adressen welke Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever aandoet een monumentaal pand betreft, dient dit expliciet schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. Wanneer de Opdrachtnemer niet is geïnformeerd is zij bij voorbaat gevrijwaard van alle eventuele schades welke mogelijk zouden kunnen worden toegebracht aan het pand door de verhuiswerkzaamheden. Hieronder vallen alle werkzaamheden welke logischerwijs tot het in- of uithuizen van de inboedel voor de Opdrachtgever behoren. Aangezien het herstel van een monumentaal pand aan veel hogere eisen moet voldoen staat het de Opdrachtnemer vrij om maatregelen te nemen welke zij noodzakelijk acht om de verhuiswerkzaamheden zo veilig mogelijk en zonder toebrengen van schades te voldoen.

21. Eventuele geschillen met betrekking tot schade, facturen en/of werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld. Na deze periode worden facturen als correct beschouwd.

Transportwaardig verpakken

22. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen kras- en stootschade (behalve bij Full-Service). Gevoelige delen van inboedel zoals grote vlakken, randen en punten dienen voorafgaand aan de verhuizing te worden beschermd. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht van de Opdrachtgever niet transportwaardig is aangeboden.

23. Alle dozen moeten goed gesloten zijn. De inhoud van een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Kastdeuren en laden dienen te zijn geborgd en losse planken moeten uit de kasten gehaald worden (behalve bij Full-Service). Waar nodig dienen breekbare delen afdoende beschermd te zijn. De Opdrachtnemer biedt hiervoor een scala aan inpakmateriaal aan op haar website.

24. Kleine voorwerpen (zoals bijvoorbeeld lusters, sta lampen, potten, enz.) moeten op voorhand transportwaardig in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij Full-Service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze items te verhuizen of gebeurt het vervoer hiervan te allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever.

25. Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer te allen tijde op eigen risico.

26. Bij een Full Service verhuizing omvat de prijs- en tijdsindicatie twee afzonderlijke delen: inpakken en verhuizen. Als de Opdrachtnemer nalaat een tweedelige schatting te sturen, wordt de opdracht automatisch als Low-Budget verhuizing beschouwd en niet als Full Service. In dit geval is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken van de inboedel. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het nalaten van het verzenden van het Full Service gedeelte. De Opdrachtgever dient aan te kaarten dat het inpak gedeelte van de Full Service verhuizing niet vermeld staat op de prijs en tijdsindicatie zodat de Opdrachtnemer deze alsnog kan toevoegen.

Bijzondere objecten

27. Het verhuizen van items zwaarder dan 100kg geschiedt te allen tijde op eigen risico van de Opdrachtgever. Het verhuizen van dusdanig zware inboedel/vracht dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij de Opdrachtnemer. De verhuizers staan te allen tijde volledig in hun recht deze items te weigeren. Het verhuizen van dergelijke items dient met minimaal 3 verhuizers te geschieden.

28. Opdrachtgever dient items van natuursteen voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk te melden bij de Opdrachtnemer. In deze berichtgeving dient vermeld te worden: de afmetingen, het gewicht en soort natuursteen. Wanneer er geen (volledige) communicatie over het betreffende item is gemaakt, geschiedt het vervoer hiervan te allen tijde op eigen risico van de Opdrachtgever. Items van natuursteen dienen te allen tijde transportwaardig in een op maat gemaakte bekisting vervoerd te worden.

29. Inboedel die ouder dan 10 jaar zijn en/of aangemerkt worden als zijnde antiek of indien de afschrijvingstermijn is gepasseerd vallen buiten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. De integriteit en stevigheid van dergelijke inboedel kan niet gewaarborgd worden.

30. Wij verhuizen piano’s/vleugels enkel van de begane grond naar de begane grond. Er mogen geen trappen/treden aanwezig zijn. Wij hebben noch de middelen noch de expertise om een dergelijk item van/naar een hoger gelegen verdieping te verhuizen. Na de verhuizing dient een piano opnieuw gestemd te worden. De verhuizing geschiedt ten alle tijden onder het eigen risico.

Parkeerruimte en vergunningen/ontheffingen

31. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagens en aanhangers. Als u voldoende parkeerplek heeft vrijgehouden blijft het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voldoende parkeergeld te betalen. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een ontheffing ligt bij de Opdrachtgever tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer aangevraagd moet worden. Er dient ten alle tijden parkeergeld betaald te worden, ook als er een ontheffing is afgegeven door de gemeente. Wanneer er geen ontheffing is aangevraagd zijn alle eventuele voortvloeiende kosten hiervan voor de rekening van de Opdrachtgever.

32. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma en/of de Opdrachtgever zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever.

33. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van onze ontheffing service (waarbij wij de benodigde ontheffingen aanvragen tegen betaling) ligt de verantwoordelijkheid voor het aanvragen en in bezit zijn van een geldige ontheffing gedurende de verhuizing geheel bij de Opdrachtgever. In het geval dat een ontheffing ontbreekt en/of een verkeerde ontheffing is aangevraagd zullen alle voortvloeiende kosten voor de Opdrachtgever zijn. Deze kosten kunnen bestaan uit de boetes zelf, uitloop en alle overige voortvloeiende kosten van het incassotraject.

Kosten en betaling

34. Er dient direct na de verhuizing contant of per pin afgerekend te worden, tenzij vooraf anders overeengekomen.

35. Bedrijven kunnen in overeenstemming met de Opdrachtnemer per factuur betalen, waarbij de Opdrachtnemer voorafgaand aan de verhuizing een KvK-uittreksel en kopie ID bewijs van Opdrachtgever of gemachtigde ontvangt.

36. Voor elke verhuizing en/of inpakdag wordt een minimum van 3 uur gerekend, tenzij anders overeengekomen.

37. Voor 9:00 uur, na 22:00 uur, op feestdagen en na 12 werkuren behouden wij ons recht de prijs van de werkuren met 100% te vermeerderen.

38. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, zal Holland Movers de vordering uit handen geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de Opdrachtgever zijn en zijn als volgt:

– Tot € 2.500,00 15% € 375,00

– Over de volgende € 2.500,00 10% € 625,00

– Over de volgende € 5.000,00 5% € 875,00

– Over de volgende € 190.000,00 1% € 2.775,00

– Over het meerdere 0,5% € 6.775,00

– Met een minimumbedrag van € 40,00

– Met een maximum bedrag van € 6775,00

39. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen zullen alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten en alle bijkomende en aanverwante kosten) komen voor rekening van de Opdrachtgever.

40. Wanneer er tijdens de verhuizing en/of de afrekening blijkt dat de Opdrachtgever en/of gemachtigde niet beschikt over voldoende financiële middelen om en/of weigert de volledige totaalsom van verhuizing te voldoen staat Opdrachtnemer volledig in zijn recht om (een deel) van de inboedel zich toe te eigenen ter onderpand van het totaalbedrag. Deze inbeslagname valt onder het retentierecht en kan nimmer worden beschouwd als onrechtmatige toe-eigening. Met het accepteren van de prijs- en tijdsindicatie en deze Algemene Voorwaarden geeft de Opdrachtgever en/of gemachtigde automatisch toestemming voor de toe-eigening van goederen als zijnde onderpand indien de bovenstaande situatie zich voordoet.

41. Indien er na 6 maanden verstrijken van het betalingstermijn nog goederen van de verhuizing in het bezit zijn van Opdrachtnemer staat deze volledig in zijn recht om de goederen te verhandelen ten behoeve van (een deel) van de verschuldigde totale som te bekostigen.

42. Wij behouden ons het recht om 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet betaalt.

43. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, staat het Opdrachtnemer vrij om boetepercentage in rekening te brengen. Deze bijkomende kosten staan vast en zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Boetepercentages worden in rekening gebracht na verlopen betalingstermijn

0-2 weken: herinnering + waarschuwing

2-4 weken: herinnering + waarschuwing

4-6 weken: herinnering + waarschuwing

6-8 weken: 15%

8+ weken: na 8 weken wordt het boetepercentage tweewekelijks met 5% verhoogd.

44. Indien de Opdrachtgever de verhuizing zakelijk aanvraagt en het bedrijf gevestigd/geregistreerd is in het buitenland is het niet mogelijk om de verhuizing geheel achteraf per factuur te laten geschieden. De (maximale) schatting van de verhuizing dient 72 uur voorafgaand aan de verhuizing te zijn voldaan, na afloop zal het restant worden teruggestort of het nog openstaande bedrag worden gefactureerd. Indien er is gekozen voor een Vaste Aanneemsom dient deze 72 uur voorafgaand aan de verhuizing volledig aanbetaald te worden.

45. De kilometertoeslag overlegd in schattingen en offertes zijn gebaseerd op de huidige brandstofprijzen van dat moment. Door grote schommelingen in de instabiele energiemarkt is de transportsector genoodzaakt om door middel van een brandstofclausule de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. Indien brandstofprijzen (inter)nationaal hoger zijn dan eerder gecommuniceerd zijn wij genoodzaakt de meerprijs naar evenredigheid door te berekenen aan Opdrachtnemer.

46. Indien de Opdrachtgever items laat storten bij een afvalpunt worden de kosten van het storten toegevoegd aan de afrekening, tenzij de Opdrachtgever deze direct betaalt. Indien de stortkosten na afloop niet toegevoegd zijn aan de afrekening, ongeacht de reden, zullen wij deze kosten factureren.

Handyman service en demontage/montage

47. Alle (de)montage werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door onze Handyman tenzij expliciet anders vermeld door Opdrachtnemer

48. Demontage en montage items dient de Opdrachtgever op voorhand te melden, foto’s van alle items moeten worden toegezonden en het geschiedt te allen tijde op eigen risico van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet voor aanvang van de verhuizing heeft aangegeven dat er (de)montagewerkzaamheden moeten worden verricht zijn eventuele wachttijden van het reeds aanwezige personeel en/of gehuurde materiaal voor rekening van de Opdrachtgever.

49. Met betrekking tot gas en elektra voert de Opdrachtnemer ontkoppel/aansluit werkzaamheden enkel op eigen risico uit. De Opdrachtnemer kan wasmachines en elektra enkel ontkoppelen en niet aansluiten. Het ontkoppelen van een wasmachine of elektronische apparaten is altijd op eigen risico. De Opdrachtnemer boort geen gaten in muren. Deze beperkingen zijn ook van toepassing op onze Full Service verhuizingen.

50. De Opdrachtnemer kan de ramen, waar nodig, voor u (de)monteren. Dit dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij de Opdrachtnemer. (De)montage van ramen en/of deuren geschiedt te allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever.

Afspraken en communicatie

51. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken en/of toezeggingen zijn voor de Opdrachtnemer slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk voor aanvang van de verhuizing schriftelijk zijn bevestigd.

52. Verhuizers zijn nimmer bevoegd toezeggingen te doen. Er kunnen alleen toezeggingen door het management op kantoor worden gedaan, welke altijd schriftelijk worden bevestigd.

Verhuislift

53. Voor het gebruik van de verhuislift dienen kozijnen vrij gemaakt te zijn en moeten ramen volledig open kunnen. Indien dit niet het geval is, accepteert Opdrachtgever volledige aansprakelijkheid voor eventuele schade aan kozijnen en/of ramen.

54. Bij gebruik/bestelling geeft Opdrachtgever akkoord voor het plaatsen van de verhuislift tegen het gebouw. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de Opdrachtnemer de desbetreffende situatie niet te laten bezichtigen, vrijwaart Opdrachtnemer zich van alle eventuele schade aan het gebouw door het gebruik van de verhuislift en/of het uitvoeren van de werkzaamheden.

55. De verhuislift wordt voor de duur van de klus, met een minimum van 3 uur gerekend, tenzij expliciet anders vermeld door Opdrachtnemer.

56. Indien de stroomvoorziening op de verhuislocatie verouderd is dient de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de verhuizing te vermelden zodat de Opdrachtnemer een benzine lift kan inschakelen in plaats van de elektrische verhuislift die standaard ingezet wordt. Indien er geen stroomvoorziening aanwezig is of deze is moeilijk te bereiken, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voorafgaand aan de verhuizing dit bij de Opdrachtnemer te vermelden. Indien de Opdrachtgever nalaat tijdig aan de Opdrachtnemer door te geven dat één van de bovenstaande scenario ́s van toepassing is zullen alle voortvloeiende kosten voor de rekening van de Opdrachtgever zijn.

Opslag

57. Opdrachtgever dient te allen tijde aanwezig te zijn tijdens het in- of uitladen van een overslag/opslag of andere (logistieke) derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om tijdens het moment van in- of uitladen van de overslag/opslag te controleren op eventuele schades en die direct te melden. Het reclameringstermijn zoals in deze Algemene Voorwaarden is vermeld is ten tijde van het in en/of uitladen van de overslag/opslag niet van toepassing. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een schade voortvloeit uit het in- of uitladen van een overslag/opslag. Bij een overslag/opslag hebben meerdere mensen toegang tot de desbetreffende items, daardoor kunnen schades ontstaan waar Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor is.

58. Indien de inboedel naar een opslag gaat kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat tijdens het indelen wanneer er geen Full Service is aangevraagd. Items moeten in een opslag gestapeld worden, de items maken hierdoor (langdurig) contact waardoor sommige materialen elkaar kunnen indeuken/beschadigen. Wij raden altijd aan om Full Service te kiezen of de items zelf van tevoren transportwaardig te verpakken. Wij kunnen onze beschermingsmiddelen niet achterlaten in uw opslag tenzij hiervoor wordt betaald.

Overmacht

59. Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur of andere weersomstandigheden die het uitvoeren van de verhuizing gevaarlijk maken, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht verhuizingen te verplaatsen naar een andere datum.

60. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming, andere (natuur)rampen en elke oorzaak van vertraging of externe factoren die de verhuizing niet mogelijk maken onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma; de Opdrachtnemer.

61. In geval van overmacht zal de Opdrachtgever hiervan met bekwame spoed in kennis worden gesteld. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Opdrachtnemer bijzonder bezwaarlijk wordt, en de daartegenoverstaande, nog niet nagekomen verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

62. Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. De Opdrachtnemer zal u bij wijzigingen van tevoren telefonisch op de hoogte brengen.

63. Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok, lift of enige ander materiaal niet geplaatst kan worden of andere diensten niet uitgevoerd kunnen worden, kan een andere lift en/of meer mankracht en/of materiaal opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten. Tevens worden wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers en materiaal in rekening gebracht.

64. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een (voorgaande) verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en incorrect opgegeven informatie (van de voorgaande/huidige/volgende Opdrachtgever) vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding. Tevens vormen eerder genoemde oorzaken een logische uitloop van de gegeven aanvangstijd.

65. Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere uitwendige oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

Verzekering en dekking

66. Opdrachtnemer is verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,00 indien de richtlijnen uit deze Algemene Voorwaarden en richtlijnen uit de Algemene Voorwaarden van de verzekeraar volledig en correct zijn nageleefd door de Opdrachtgever zoals voorafgaand aan de verhuizing overeengekomen.

67. In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.

68. De inboedel die in de verhuiswagen wordt geplaatst, wordt uitgeladen of wordt getild door iemand anders dan een werknemer van de Opdrachtnemer is niet verzekerd. Ditzelfde geldt voor inboedel die niet door een werknemer van de Opdrachtnemer op de verhuislift wordt geplaatst of verwijderd.

69. De eventuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door opdrachtnemer een beroeps c. q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som.

Schade

70. In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.

71. In geval van schade dient de Opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen, dit moet vervolgens bevestigd worden met een handtekening voor rechtsgeldigheid. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.

72. Indien er onverhoopt schade ontstaat tijdens de verhuizing waardoor er opruimwerkzaamheden worden vereist, zal de tijd welke hiermee gepaard gaat vallen onder de totale verhuistijd en zal worden toegevoegd aan de eindafrekening.

73. Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient te allen tijde te worden vereffend, ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.

74. Indien er zich schade voordoet tijdens de verhuizing dient u deze schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden. Deze melding dient uiterlijk 7 dagen na de verhuizing door de Opdrachtnemer te zijn ontvangen. Dit termijn is gesteld in verband met de hoeveelheid verhuizingen die de werknemers van de Opdrachtnemer uitvoeren, na 7 dagen is het lastige specifieke details te herinneren. Deze schriftelijke schademelding staat los van schadeconstatering tijdens de verhuizing. Indien de schademelding na de eerder gestelde termijn door de Opdrachtnemer wordt ontvangen, dient u aan te kunnen tonen dat u door overmacht hier niet eerder aan kon voldoen. Ongeacht de werkzaamheden is er tijdens het verhuizen altijd een risico voor schade aan de omgeving (woning, tuin, straat etc.), aanwezigen of de inboedel zelf. Indien er schade ontstaat tijdens de werkzaamheden hanteert Holland Movers B.V. geen eigen risico met betrekking tot de schadeclaim. Echter loopt deze vrijstelling van eigen risico logischerwijs volgens een billijkheid, redelijkheid en de algemene voorwaarden opgenomen in dit document. Alvorens de werkzaamheden plaatsvinden dient de opdrachtgever te tekenen voor akkoord met Algemene Voorwaarden van Holland Movers. Wat nemen wij mee onder redelijkheid/ billijkheid van een verhuizing?  Tijdens de werkzaamheden kunnen kleine veeg- en gebruikssporen ontstaan, waar Holland Movers geen aansprakelijkheid voor kan erkennen, gezien deze binnen de norm van arbeidsintensieve werkzaamheden vallen. De opgenomen schades die binnen het risico van de opdrachtgever vallen zijn schades aan wand, vloer, plafond en alle objecten/inboedel van groter dan 2 centimeter breed en/of hoog, en een diepte van 0,5 cm. Valt de schade aan het object of omgeving dus binnen de genoemde afmetingen, dan draagt Holland Movers hier geen risico bij een claim. Valt het hier onverhoopt buiten, dan draag Holland Movers het risico.In het onwaarschijnlijke geval dat er schade ontstaat dient dat aan het eind van de verhuizing gedocumenteerd te worden. Wanneer er achteraf schade ontdekt wordt dient dit, inclusief foto’s en toelichting, per mail te worden toegezonden zodat dit opgenomen kan worden in het dossier.

75. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zijn schade/klacht heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij/zij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren. 

76. Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever slechts 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

77. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade jegens Opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken van onjuiste/onvolledige informatie en/of ondeugdelijke materialen door Opdrachtgever. Hieronder vallen tevens in slechte staat verkerende verhuisdozen.

78. De Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer.

79. De Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de Opdrachtgever of aan of door zijn/haar helpers toegebracht aan wie dan ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van de Opdrachtnemer  en de Opdrachtgever en/of zijn/haar helper(s).

80. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden en dieren blijft steeds van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uitgesloten.

81. In het geval van schade waarbij de voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn nageleefd is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van aankoopbonnen om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding. Aan de hand van de aankoopbonnen kan de dagwaarde bepaald worden. De dagwaarde is leidend met betrekking tot de waardebepaling. Uitkering is niet mogelijk zonder het overhandigen van aankoopbonnen.

Werkomstandigheden

82. De Opdrachtnemer is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

83. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht om extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht en/of materiaal aanwezig is. De kosten die hieruit voortvloeien zijn te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever.

84. De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in rekening gebracht.

85. De Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om het vervoer van potten aarde/planten, of items waarvan de verhuizers het veilig transport niet kunnen garanderen en dieren te weigeren of geschiedt het vervoer hiervan op eigen risico van de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor items die hygiënisch gezien onverantwoordelijk zijn voor de Opdrachtnemer en haar werknemers.

86. De Opdrachtgever mag, indien de werkomstandigheden dermate ongezond worden geacht, de opdracht voortijdig beëindigen. Zaken als: schimmel, water, vuilnis en overmatig stof etc. vallen onder deze categorie. De gewerkte uren, inclusief de reistijden, worden in rekening gebracht. Indien voorafgaand geen melding wordt gemaakt van de buitengewone omstandigheden kunnen er geen voorzorgsmaatregelen getroffen worden door de Opdrachtnemer en ligt de aansprakelijkheid volledig bij de Opdrachtgever waarbij alle gemaakte en voortvloeiende kosten in rekening zullen worden gebracht.

Takelen

87. Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk en verhuishaak kunnen, de Opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk.

88. Takelen is altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Bij het gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.

Wijzigingen, annuleren en ontbinden

89. Adreswijzigingen kunnen enkel via het aanvraagformulier dan wel schriftelijk voor aanvang van de verhuizing aan de Opdrachtnemer worden gemeld. De prijs- en tijdsindicatie zoals verschaft en geaccepteerd is niet langer van kracht indien de Opdrachtnemer namens Opdrachtgever niet vooraf bekende adressen aandoet. Opdrachtgever accepteert hiermee alle (voortvloeiende) financiële gevolgen.

90. Toevoegingen en/of wijzigingen kunnen enkel schriftelijk, voor aanvang van de verhuizing worden toegevoegd en dienen vooraf door de Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd te worden. Indien de verhuissituatie/informatie afwijkt van de werkelijkheid vormt dit geen reden tot klacht noch schadevergoeding. De rekening dient in alle gevallen te worden voldaan.

91. Indien de Opdrachtgever beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 7 dagen van te voren schriftelijk te worden gemeld en telefonisch te worden bevestigd, anders zijn wij genoodzaakt 100% van de minimale schatting van uw verhuizing in rekening te brengen met een minimum van € 150,-. Wanneer u als Opdrachtgever een aanvraag doet voor een verhuizing die binnen 7 dagen plaatsvindt kunt u nadat u ons aanbod heeft bevestigd niet meer annuleren zonder dat daar de annuleringskosten voor in rekening worden gebracht.

92. Indien de Opdrachtgever de verhuizing 48 uur voor aanvang wenst te verplaatsen worden er verplaatsingskosten van € 150,- in rekening gebracht.

Privacybeleid en geheimhouding

93. De Opdrachtnemer maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn webwinkel en aanverwante sites. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van de bezoek(en) aan onze site willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij cookies gebruiken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website/webwinkel gebruikt. Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

94. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Indien de Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak/bevel is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is de Opdrachtnemer niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Juridische zaken

95. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Hierbij blijft artikel 3:42 BW geldig.

96. Toepasselijk recht en rechtskeuze de Opdrachtnemer te Amsterdam. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter te Amsterdam bevoegd kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.

97. De prijs- en tijdsindicatie die de Opdrachtnemer opgeeft is volledig gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever door middel van het aanvraagformulier verschaft. Door het accepteren van de prijs- en tijdsindicatie zijn deze Algemene Voorwaarden automatisch van kracht. 

98. Het is de Opdrachtgever of aanverwante partijen zoals hulptroepen, ouders, familie, werkgevers of anderzijds aanverwante partijen en/of personen welke (in)direct aan de Opdrachtgever te koppelen, verboden om werknemers van de Opdrachtnemer ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, betaald werk of een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan of aan te bieden, met de bedoeling de werknemer middels deze andere onderneming in te lenen of betaalde arbeid te laten verrichten. Indien een partij of persoon zoals hierboven beschreven een arbeidscontract en/of betaald werk aanbiedt aan werknemers van Opdrachtnemer staat hier een boete op van € 10.000,00. Hiernaast wordt er een boete gerekend voor elke dag dat deze aanbieding niet is ingetrokken met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer van € 1.000,00 per dag.

Inboedel niet transportwaardig verpakt:

Verhuis spullen

Inboedel wel transportwaardig verpakt:

Bij het boeken van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.